Riktlinjer för datasäkerhet (GDPR) Desos GmbH, Ravensburg, Tyskland

Home|Riktlinjer för datasäkerhet (GDPR)

1. Dataskydd i korthet

Allmänna anteckningar

Följande meddelanden ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår sekretesspolicy som finns nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Kontaktuppgifter till webbplatsoperatören finns i avsnittet ”Information om den registeransvarige” i denna dataskyddsdeklaration.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Mottagare av uppgifterna är interna avdelningar inom ramen för hanteringen av affärsprocesser, våra IT-tjänsteleverantörer, logistikpartner och reparationspartner som agerar på vår uppdrag. I förekommande fall kan de också vara tekniska tjänsteleverantörer som är aktiva i driften och underhållet av vår webbplats och vår reparationsportal. Uppgifterna lagras inte lokalt utan endast i vår reparationsportal. Det är dock inte möjligt att fullständigt skydda uppgifterna mot tredje parts åtkomst.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på webbplatsen.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras eller raderas. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.

Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor om detta eller andra frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Värdskap

Externt värdskap

Den här webbplatsen har en extern tjänsteleverantör (hoster) som värd. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hosterens servrar. Detta kan inkludera IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikationsdata, avtalsuppgifter, kontaktuppgifter, namn, webbplatsbesök och andra uppgifter som genereras via en webbplats.

Hostern används för att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6.1 b i DSGVO) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (artikel 6.1 f i DSGVO). I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25.2. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminal (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Vår hoster kommer endast att behandla dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra sina serviceåtaganden och kommer att följa våra instruktioner när det gäller dessa uppgifter.

Vi använder följande hoster:

Bubble Group, Inc., 900 Broadway, Suite 504, New York, NY 10003, USA

3. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Uppgiftsskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Det förklaras också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att skydda uppgifterna fullständigt mot tredje parts åtkomst.

Anmärkning om det ansvariga organet:

Det dataansvariga organet för denna webbplats är:

Desos GmbH
Arthur Petrich
Friedhofstr. 5
88212 Ravensburg

Telefon: +49 751 18086452
E-post: contact@desos.eu

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna sekretesspolicy kommer dina personuppgifter att stanna hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre är tillämpligt. Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftning).

(t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl inte längre är tillämpliga.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandlingen på denna webbplats

Om du har gett ditt samtycke till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av art. 6 par. 1 liter. en DSGVO eller art. 9 para. 2 lit. a DSGVO om särskilda kategorier av uppgifter behandlas enligt artikel. 9 para. 1 DSGVO. Om det finns ett uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land, sker behandlingen av uppgifter även på grundval av artikel 1.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 49.1 a DSGVO. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller till åtkomst till information i din terminal (t.ex. via fingeravtryck från enheten), utförs databehandlingen dessutom på grundval av § 25 (1) TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter behövs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 1.2 i fördraget. 6 para. 1 liter. b DSGVO. Om dina uppgifter dessutom krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse behandlar vi dem på grundval av artikel 1.2 i den internationella lagstiftningen. 6 par. 1 lit. c DSGVO. Dessutom kan databehandlingen baseras på vårt legitima intresse enligt artikel. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall finns i följande punkter i denna dataskyddsförklaring.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktreklam (artikel 21 i DSGVO).

OM DATABEHANDLINGEN GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN FINNS I DENNA DATASKYDDSFÖRKLARING. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 DSGVO).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR RELATERAD TILL SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU MOTSÄTTER DIG DETTA KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING). I ENLIGHET MED ARTIKEL. 21 ABS. 2 DSGVO).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av dataskyddsförordningen ska de registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga påverkar inte tillämpningen av andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss för detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att göra detta kan du kontakta oss när som helst. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

– Om du ifrågasätter att dina personuppgifter som vi har lagrat är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under den tid som kontrollen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

– Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/ska ske på ett olagligt sätt kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas i stället för att raderas.

– Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för radering.

– Om du har gjort en invändning enligt artikel. 21.1 DSGVO måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – förutom att de lagras – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för att skydda Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intressen.

SSL- eller TLS- Kodning

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot reklam E-postmeddelanden

Det är förbjudet att använda de kontaktuppgifter som offentliggjorts inom ramen för skyldigheten att lämna avtryck för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av oönskad reklaminformation, t.ex. skräppost.

4. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Cookies

Våra webbsidor använder så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler och orsakar inga skador på din terminal. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din slutenhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din terminal när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att hantera betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa reklam.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av art. 6 (1) lit. f DSGVO, såvida inte en annan rättslig grund anges.

Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra nödvändiga cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfri och optimerat sätt. I den mån samtycke till lagring av cookies och jämförbara igenkänningstekniker har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6.1 a DSGVO och § 25.1 TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på den här webbplatsen vara begränsad.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål informerar vi dig separat om detta inom ramen för denna dataskyddsdeklaration och ber vid behov om ditt samtycke.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att sparas av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på Art. 6 (1) lit. b DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (art. 6 (1) f DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir oförändrade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss för att kunna behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på Art. 6 (1) lit. b DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt hantera de förfrågningar som riktas till oss (art. 6 (1) f DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att din förfrågan har behandlats). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – särskilt lagstadgade lagringsperioder – förblir oförändrade.

5. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller endast på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter enbart för att skicka den begärda informationen och lämnar dem inte vidare till tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som anges i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet grundar sig uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och användningen av dem för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken ”avregistrera dig” i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du lämnar till oss för att få nyhetsbrevet lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänster tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från distributionslistan för nyhetsbrevet efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller efter att ändamålet har upphört att existera. Vi förbehåller oss rätten att radera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt legitima intresse i enlighet med Art. 6 par. 1 liter. f DSGVO.

Uppgifter som har lagrats av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

När du har avregistrerat dig från listan över nyhetsbrev kommer din e-postadress att sparas av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista om det är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla rättsliga krav när vi skickar nyhetsbrev (legitimt intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt legitima intresse.