Allmänna villkor Desos GmbH, Ravensburg, Tyskland

(nedan kallad Desos)
Våra leveranser och tjänster tillhandahålls uteslutande på grundval av dessa villkor och eventuella separata avtal. Avvikande villkor från kunden som inte uttryckligen erkänns skriftligen av oss är inte giltiga. Alla avtal eller tilläggsavtal som avviker från dessa villkor måste vara skriftliga. Dessa villkor gäller inte för konsumenter i den mening som avses i § 13 i BGB.

Home|AGB

1. Erbjudande och ingående av avtalet

 1. Våra erbjudanden/kostnadsberäkningar kan ändras och är inte bindande. Beställningar, tillägg, ändringar och tilläggsavtal blir bindande först efter vår skriftliga bekräftelse.
 2. Ett leverans- eller reparationsavtal ingås först när vår kostnadsberäkning/erbjudande har godkänts digitalt, dvs. juridiskt accepterats, dock senast i samband med avsändning eller leverans till kunden eller när kunden hämtar varorna. Överföring av den skriftliga/digitala orderbekräftelsen genom dataöverföring på distans/genom Desos reparationsportal online är tillräcklig för detta formulär. Om vi kan bevisa genom att lämna in en överföringsrapport att vi har mottagit ett utlåtande genom dataöverföring på distans/onlineportal, ska det antas att beställaren har fått detaljerna i kostnadsberäkningen och har godkänt den.
 3. För produktbeställningar gäller ett minsta ordervärde på 50,-€ netto.

2. Leveranstid/prestationstid

 1. Leverans- eller prestationstiden är ett resultat av de avtal som ingåtts. Även om en kalenderleveranstid har avtalats ska detta inte betraktas som en transaktion för leverans till ett fast datum i den mening som avses i § 376.1 i den tyska handelslagen (HGB). Leveranstider som överenskommits på kalenderbasis börjar, under förutsättning att leveransen till oss är korrekt och sker i tid, på dagen för orderbekräftelsen, men inte förrän alla tekniska och kommersiella frågor har klargjorts och alla skyldigheter som åligger kunden har fullgjorts (t.ex. betalning av en handpenning); om så inte är fallet ska leveranstiden förlängas i enlighet med detta. Överenskommelsen om leverans- eller prestationsfrister ska vara skriftlig.
 2. Vi ansvarar inte för förseningar i leverans och utförande på grund av force majeure och på grund av händelser som gör leverans eller utförande betydligt svårare eller omöjligt för oss – detta inkluderar i synnerhet arbetskonflikter, oroligheter, myndighetsåtgärder, pandemier, utebliven leverans från våra leverantörer osv. – även när det gäller bindande överenskomna tidsfrister och datum. De ger oss rätt att skjuta upp leveransen eller tjänsten under den tid som hindret varar plus en rimlig starttid eller att helt eller delvis frånträda avtalet på grund av den del som ännu inte har uppfyllts, utan att kunden kan härleda några skadeståndsanspråk. Om de ovannämnda hindren uppstår hos beställaren ska samma rättsliga konsekvenser gälla även för beställarens acceptansskyldighet.
 3. Delvis leveranser och delvisa tjänster är tillåtna i den mån det är vanligt i branschen och ska faktureras separat. De är undantagsvis otillåtna om det partiella fullgörandet av avtalet inte är av intresse för kunden.
 4. Leveransfristen anses ha iakttagits om de levererade varorna har lämnat vår fabrik inom tidsfristen eller om meddelande om att de är klara för avsändning har lämnats. I den mån ett godkännande måste äga rum ska godkännandedatumet vara avgörande, alternativt meddelandet om att varorna är redo att godkännas. Om avsändningen eller mottagandet av de levererade varorna försenas av skäl som kunden ansvarar för, ska han debiteras för de kostnader som förseningen medfört, med början 14 dagar efter meddelandet om att varan är redo för avsändning eller mottagande.

3. Priser och betalning

 1. Om inget annat överenskommits är alla våra priser exklusive moms men exklusive förpackning och lossning, transportkostnader och försäkring). Våra priser beräknas uteslutande i euro, och betalningarna sker uteslutande i euro utan kostnad för oss. Vi är bundna till de avtalade priserna under en period på sex veckor från det att avtalet har ingåtts. Om oförutsedda prishöjningar inträffar efter denna tid har vi rätt att överföra höjningarna till köparen upp till ett belopp motsvarande den aktuella inflationsnivån.
 2. Om inte annat uttryckligen överenskommits gäller våra priser för leveranser fritt fabrik.
 3. Kostnadsberäkningar är endast bindande om de har lämnats in skriftligen och betecknats som bindande. En kostnadsberäkning får överskridas med upp till 12 % av beställningens nettovärde utan samråd med kunden.
 4. Om inget annat avtalats ska betalning ske vid leverans, dock senast vid mottagandet av fakturan. Vi har rätt att fakturera kunden för delbetalningar för utförda deltjänster.
 5. Om endast en del av en varuleverans är defekt är kunden skyldig att betala priset för den defekta delen. Kunden får endast kvitta fordringar som är rättsligt fastställda, obestridda eller erkända av oss.
 6. Vid betalningsförsummelse ska vi ta ut en ränta på minst 8 procentenheter över basräntan under den tid då du är i dröjsmål, såvida vi inte kan kräva högre ränta av någon annan rättslig anledning. Vi förbehåller oss rätten att kräva ytterligare skadestånd för utebliven betalning. Dessutom ska en påminnelseavgift på 15,00 euro betalas redan vid den första påminnelsen.
 7. Vid försenad betalning kan vi, efter skriftligt meddelande till köparen, avbryta fullgörandet av våra skyldigheter tills betalningarna har kommit in.

4. Leverans och risköverföring

 1. Desos ska välja transportsätt och ska inledningsvis stå för transportkostnaderna inklusive försäkring. Desos fakturerar sedan transportkostnaderna inklusive försäkringskostnader till köparen/kunden. Leverans av varor/reparationer sker vanligtvis med UPS eller DHL. De överenskomna leveransklausulerna ska tolkas i enlighet med de INCOTERMS som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående. Om inte annat uttryckligen överenskommits ska leveransobjektet anses ha levererats EXW Desos Servicecenter, om inget särskilt avtal föreligger. De varor/reparationer som ska skickas är som standard försäkrade upp till ett visst värde mot förlust eller skada. Det försäkrade värdet varierar beroende på rederiet och är cirka 500 euro per leverans. Vi informerar dig gärna om det exakta försäkringsvärdet per telefon eller e-post. Om dina varor överskrider grundskyddet på cirka 500 euro kan du välja ett tilläggsskydd på upp till 1 000 euro för en extra kostnad på cirka 12 euro. I detta fall ska du informera Desos i förväg, dock senast genom att registrera reparationen i Desos reparationsportal.
 2. Även vid leverans mot fraktkostnad övergår risken till kunden så snart varorna har överlämnats till fraktföraren eller lastats på dennes fordon, dock senast när de lämnar våra lokaler – även med våra egna transportmedel – även om delleveranser görs eller vi har övertagit andra tjänster, t.ex. fraktkostnader eller leverans och installation. I den mån som ett godkännande av en arbetsprestation ska äga rum, ska detta vara avgörande för riskövergången.
 3. Om försändelsen försenas av skäl som vi inte ansvarar för, övergår risken till kunden vid mottagandet av meddelandet om att varan är redo för leverans.
 4. För att kunna göra anspråk på transportförsäkringsbolaget måste vi omedelbart efter leverans av försändelsen underrättas om eventuella skador eller förluster genom att bifoga en skadeanmälan från transportföretaget. I detta avseende har kunden en skyldighet att inspektera.
 5. Transportförpackningar och alla andra förpackningar får inte tas tillbaka (om inte annat följer av avtal och bestämmelserna i förordningen om undvikande och återvinning av förpackningsavfall [BGBl. I 1998, s. 2379]).

5. Återkommer

 1. Vi tar endast tillbaka varor som är oöppnade och i sin originalförpackning. Tätningarna måste vara intakta. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en hanterings-/förvaringsavgift på 20 % av varornas värde för returnering av varor. Fraktkostnaderna återbetalas inte.
 2. Planerade returer måste anmälas i förväg. Kostnaderna för returförsändelsen ska betalas av kunden.
 3. Förbrukningsvaror och reparationer är uteslutna från byte eller retur.

6. Garanti

 1. Uppenbara fel, brister eller felaktiga leveranser av de produkter/reparationer som levererats av oss ska utan dröjsmål, dock senast en vecka efter leveransen, skriftligen anmälas till oss och reklameras. Dolda fel måste anmälas skriftligen till oss utan dröjsmål, senast inom 3 dagar efter att de upptäckts.
 2. I händelse av ett fel som vi ansvarar för ska vi, efter eget gottfinnande, åtgärda felet, göra en ersättningsleverans eller utfärda en kreditnota som svar på en anmälan av felet i rätt tid från kunden. Endast i brådskande fall av fara för driftssäkerheten eller för att förhindra oproportionerligt stora skador har kunden rätt att själv avhjälpa felet eller låta tredje man avhjälpa det och kräva ersättning av oss för de nödvändiga kostnaderna; vi ska omedelbart underrättas om detta. Vid avhjälpande är vi skyldiga att stå för alla kostnader som är nödvändiga för att avhjälpa felet, särskilt transport-, rese-, arbets- och materialkostnader, i den mån dessa kostnader inte ökar på grund av att kunden har fört den köpta varan till en annan plats än platsen för utförandet. Ersatta delar blir vår egendom. Om det finns brister ska bearbetningen eller behandlingen av de defekta varorna omedelbart upphöra.
 3. Om den första korrigeringen misslyckas eller om den nya leveransen är bristfällig har vi rätt att antingen korrigera felet på nytt eller göra en ny leverans inom en rimlig tidsfrist. Om även den nya tilläggsutförandet misslyckas eller om vi inte har uppfyllt vår skyldighet till tilläggsutförande, har kunden rätt att i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna häva avtalet eller minska inköpspriset för beställningen och kräva skadestånd i enlighet med punkt 6 i dessa allmänna villkor eller ersättning för meningslösa utgifter.
 4. Kraven på hävning av avtalet och skadestånd i stället för prestation enligt punkt 6.2 är uteslutna om och i den mån det påstådda felet inte eller endast obetydligt begränsar produktens lämplighet för den användning som förutsätts i avtalet eller för den användning som är sedvanlig för produkter av samma typ.
 5. Garantianspråk enligt §§ 437, 634 a BGB (tysk civillag) preskriberas inom ett år från faktureringen. Faktureringen motsvarar utförandet av tjänsten, dvs. leveransen. Om det finns ett uppsåt ska den lagstadgade tiden tillämpas.
 6. Bestämmelserna i punkterna 7.1-7.4 ska inte gälla i den mån de omfattar en befrielse från vårt ansvar på grund av bedrägligt döljande av en defekt eller på grund av övertagande av en garanti.
 7. En garanti på 6 månader gäller för alla reparationer.
 8. Desos ansvarar inte för fel och deras följder som har uppstått eller kan ha uppstått till följd av naturligt slitage som uppstår efter leverans, felaktig hantering, rengöring eller underhåll, underlåtenhet att följa underhålls-, drifts- eller anslutningsanvisningar, korrosion, föroreningar i luft- och vattentillförseln eller kemiska eller elektriska påverkan som är ovanlig eller otillåten enligt tillverkarens fabriksanvisningar. Garantin omfattar i allmänhet inte lampor, ljusledare av glas och glasfibrer, gummidetaljer, kullager och andra slitdelar. Desos garanterar slutkunden att produkten är fri från material- och tillverkningsfel.
 9. Garantianspråk för instrument och andra produkter som inte kräver installation kan endast göras mot angivande av följande
  – Beställningsreferenser till den ursprungliga leveransen (fakturanummer och/eller följesedelnummer) med produktens serienummer som visar datumet för överlämnandet till användaren samt
  – en kvalificerad beskrivning av felet ska göras gällande. Vid berättigade reklamationer som görs i god tid ger Desos en garanti i form av reparation, ersättningsleverans eller kreditnota.

7. Ansvar

 1. Vårt ansvar – oavsett rättslig grund – för skador som inte har uppstått på själva leveransobjektet gäller endast om skadan har orsakats av vårdslöst åsidosättande av en väsentlig avtalsförpliktelse eller kan tillskrivas grov vårdslöshet eller uppsåt eller bedrägligt uppsåt från vår sida eller om vi har garanterat att det inte finns någon defekt. Om vi är ansvariga för ett vårdslöst brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse ska ansvaret begränsas till den typiskt förutsebara skadan. Ytterligare anspråk är uteslutna.
 2. Om vi tillhandahåller teknisk information i vår webbshop eller per telefon och denna information inte uttryckligen ingår i den avtalade omfattningen av de tjänster som vi är skyldiga att tillhandahålla, tillhandahålls den kostnadsfritt och utan ansvar.

8. Förbehåll för äganderätt

 1. Levererade produkter förblir vår egendom tills alla utestående fordringar från affärsförhållandet har reglerats.
 2. Om produkter som omfattas av äganderättsförbehållet bearbetas med andra produkter ska vi förvärva delägarskap i den nya produkten i förhållande till fakturavärdet för den produkt som omfattas av äganderättsförbehållet och fakturavärdet för de andra bearbetade produkterna vid bearbetningstillfället.
 3. Om produkter som omfattas av äganderättsförbehållet oskiljaktigt blandas med andra produkter, ska vi förvärva delägarskap i den nya produkten eller i den sammanlagda mängden produkter i förhållande till fakturavärdet för den produkt som omfattas av äganderättsförbehållet och fakturavärdet för de andra blandade produkterna.
 4. Om värdet av de säkerheter som lämnats till oss överstiger värdet av de befintliga fordringarna med mer än 20 %, är vi skyldiga att avstå från den överskjutande delen av säkerheterna på kundens begäran.
 5. Kunden har inte rätt att som säkerhet pantsätta eller överlåta de produkter som levereras under äganderättsförbehåll. Han har en oåterkallelig rätt att sälja dem vidare.
 6. Alla fordringar och rättigheter som uppstår vid försäljning eller annan överföring av produkter som omfattas av ett äganderättsförbehåll ska kunden redan nu överlåta till oss som säkerhet till ett belopp motsvarande det köpeskillingsbelopp som vi och kunden kommit överens om (plus mervärdesskatt), även proportionellt i den mån varorna har bearbetats eller blandats och vi har förvärvat delägarskap i den nya varan eller den nya sammanställningen av varor. I det senare fallet har vi rätt till en proportionell andel av den totala fordran från vidareförsäljning från detta uppdrag. Om reservationsvarorna säljs tillsammans med andra varor som inte levererats av oss, överlåter kunden härmed till oss en förstarangsandel av fordran från vidareförsäljning till ett belopp som motsvarar reservationsvarornas fakturavärde. Om en fordran från vidareförsäljning ingår i ett löpande kontoförhållande med en kund, överlåter kunden härmed sina fordringar från det löpande kontoförhållandet till oss till ett belopp motsvarande fakturavärdet för reservationsvarorna. Vi accepterar härmed alla uppdrag. Fram till dess att den återkallas har kunden rätt att inkassera den köpeskilling som överlåtits som säkerhet.
 7. Kunden ska omedelbart informera oss om eventuella utmätningsåtgärder från tredje part mot de produkter som omfattas av äganderättsförbehållet, de fordringar som överlåtits till oss eller andra säkerheter och överlämna de handlingar som krävs för ett ingripande. Detta gäller även för alla andra typer av funktionsnedsättningar. Dessutom ska kunden på vår begäran ge oss all nödvändig information om lagret och placeringen av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet och om de fordringar som överlåtits till oss.
 8. Kunden är skyldig att på egen bekostnad försäkra de varor som levereras under äganderättsförbehåll mot brand, vatten och andra risker och att på begäran lämna bevis på försäkringen till oss.
 9. Om kunden inte betalar har vi rätt att efter en enda påminnelse ta tillbaka de varor som omfattas av äganderättsförbehållet och kunden är skyldig att överlämna dem. De rättigheter som följer av äganderättsförbehållet kan också göras gällande utan att avtalet hävs.

9. Reparationer

 1. De reparationsobjekt som skickas in måste vara fria från skadliga virus och bakterier. Särskilt handstycken och kontravinklar måste steriliseras innan de skickas för reparation.
 2. Föremål för reparation som lämnas in utan tecken på defekter kommer att inspekteras. Eventuella fel som upptäcks kommer att erbjudas för reparation i kostnadsberäkningen.
 3. Felsökning kräver arbetstid. I princip är denna arbetstid kostnadsfri fram till dess att beställningen görs (kostnadsförslaget offentliggörs). I särskilda fall, t.ex. vid kraftigt nedsmutsade instrument, trasiga skruvar etc., förbehåller vi oss rätten att ta ut en motsvarande avgift för detta arbete. Om inget annat avtalats debiteras detta på timbasis.
 4. Om reparationen inte utförs behöver inte reparationsobjektet återställas till sitt ursprungliga skick.
 5. De reparationskostnader som anges i kostnadsberäkningarna täcker arbetets omfattning och de reservdelar som anges i varje enskilt fall. De slutliga kostnaderna kan fastställas först när reparationen utförs. Om det beräknade reparationspriset överskrids avsevärt, ska detta meddelas innan reparationen slutförs. Om det beräknade reparationspriset överskrids med upp till 12 %, utförs reparationen utan föregående meddelande och de extra kostnaderna debiteras.
 6. Observera att vi i möjligaste mån använder produkter från tyska tillverkare av reservdelar för reparationer för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser. Om du önskar en reparation med OEM-delar måste du informera oss i förväg per telefon eller när du registrerar din reparation i portalen under ”Failure description > Other / Comments”, så ger vi dig en lämplig kostnadsberäkning.

10. Underhållsservice

 1. De reparationsobjekt som skickas in måste vara fria från skadliga virus och bakterier. Särskilt handstycken och kontravinklar måste steriliseras innan de skickas för reparation.
 2. Produkter som lämnas in för underhåll ska rengöras, oljas och alla prestandaparametrar kontrolleras i enlighet med norm/standard eller tillverkarens specifikationer. Om prestandavärdena inte motsvarar normen/standarden eller tillverkarens specifikationer ska instrumentet demonteras och en kostnadsberäkning lämnas in.
 3. Det finns inga garantianspråk för underhåll, eftersom endast slitdelar som O-ringar byts ut vid behov. Om delar måste bytas ut i samband med en reparation gäller garanti- och garantianspråk enligt punkt 6 i dessa allmänna villkor.
 4. Underhåll innebär inte att eventuella fel kan upptäckas och att en reparation inom de närmaste sex månaderna kan uteslutas. För detta ändamål skulle det vara nödvändigt att demontera instrumentet och, särskilt när det gäller växeldelar, bedöma slitaget och byta ut delar om det behövs. Detta kan göras på begäran. Fråga i förväg per telefon om priserna för det så kallade underhålletPlus innan du skickar in de produkter som ska underhållas. Så snart delar behöver bytas ut genereras en kostnadsberäkning automatiskt och kostnaderna för MaintenancePlus krediteras i enlighet med detta när beställningen görs.

11. Varumärken

Alla varumärken och modeller som nämns i marknadsföringen eller distributionen av DESOS-produkter är registrerade varumärken. Det är inte meningen att det ska innebära att våra produkter är originalprodukter eller att något av de nämnda företagen stöder våra produkter. Denna klausul gäller följande namn:

 • KaVo
 • NSK
 • W&H
 • Dentsply Sirona
 • Bien Air Dental
 • B. A. International

12. Plats för fullgörandet, behörig domstol

Spelplatsen är Ravensburg / Tyskland. Tysk lag ska tillämpas. Om köparen är bosatt utanför Tyskland har den klagande parten möjlighet att låta en skiljedomstol med tre domare avgöra alla tvister som uppstår i samband med detta avtal eller som rör dess giltighet.

13. Avtalsspråk

Desos avtalsspråk är tyska och engelska.

14. Annat avtal

Om enskilda bestämmelser i dessa villkor skulle vara eller bli helt eller delvis rättsligt ogiltiga, ska de återstående bestämmelsernas effektivitet förbli oförändrad.