Algemene voorwaarden Desos GmbH, Ravensburg, Duitsland

(hierna Desos genoemd)
Onze leveringen en diensten worden uitsluitend verricht op basis van deze voorwaarden en eventuele afzonderlijke contractuele overeenkomsten. Afwijkende voorwaarden van de klant die door ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn erkend, zijn niet geldig. Alle overeenkomsten of nevenafspraken die van deze voorwaarden afwijken, moeten schriftelijk worden vastgelegd. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op consumenten in de zin van §13 BGB.

Home|AGB

1. Aanbieding en sluiting van de overeenkomst

 1. Onze offertes/kostenramingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Bestellingen, aanvullingen, wijzigingen en nevenafspraken worden pas bindend door onze schriftelijke bevestiging.
 2. Een leverings- of herstellingsovereenkomst komt pas tot stand met de digitale vrijgave, d.w.z. de juridische aanvaarding, van onze kostenraming/offerte, ten laatste echter met de verzending of de levering aan de klant of de afhaling van de goederen door de klant. Toezending van de schriftelijke/digitale orderbevestiging door middel van datatransmissie op afstand/via het online Desos reparatieportaal volstaat voor dit formulier. Indien wij door overlegging van een verzendingsrapport kunnen aantonen dat wij een verklaring via datatransmissie/onlineportaal op afstand hebben ontvangen, wordt ervan uitgegaan dat de besteller de gegevens van de kostenraming heeft ontvangen en daarmee heeft ingestemd.
 3. Voor productbestellingen hanteren wij een minimum orderwaarde van 50,-€ netto.

2. Levering/prestatietermijn

 1. De leverings- of uitvoeringstermijn vloeit voort uit de gemaakte afspraken. Zelfs indien een kalenderlevertijdstip is overeengekomen, wordt dit niet beschouwd als een transactie voor levering op een vaste datum in de zin van artikel 376, lid 1, van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). De op kalenderbasis overeengekomen leveringstermijnen beginnen, onder voorbehoud van een correcte en tijdige levering aan ons, op de datum van de orderbevestiging, doch niet vóór de opheldering van alle technische en commerciële vragen en de nakoming van alle verplichtingen van de klant (bv. betaling van een voorschot); indien dit niet het geval is, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. Het overeenkomen van leverings- of uitvoeringstermijnen moet schriftelijk gebeuren.
 2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en prestaties die te wijten zijn aan overmacht en aan gebeurtenissen die de levering of prestatie voor ons aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken – hieronder vallen met name arbeidsconflicten, onrust, officiële maatregelen, pandemieën, niet-levering door onze leveranciers, enz. – zelfs in het geval van bindend overeengekomen termijnen en data. Zij geven ons het recht de levering of dienst voor de duur van de belemmering plus een redelijke aanlooptijd uit te stellen of de overeenkomst wegens het nog niet vervulde deel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant hieraan enige aanspraak op schadevergoeding kan ontlenen. Indien de voormelde belemmeringen zich bij de besteller voordoen, gelden dezelfde rechtsgevolgen ook voor zijn aanvaardingsplicht.
 3. Gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke diensten zijn toegestaan, voor zover dit in de handel gebruikelijk is, en worden afzonderlijk gefactureerd. Zij zijn uitzonderlijk ontoelaatbaar indien de gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst voor de klant niet van belang is.
 4. De leveringstermijnen worden geacht te zijn nageleefd indien de geleverde goederen onze fabriek binnen de gestelde termijn hebben verlaten of indien kennisgeving van gereedheid voor verzending is gedaan. Voorzover een aanvaarding moet plaatsvinden, is de datum van aanvaarding bepalend, subsidiair de kennisgeving van de gereedheid voor aanvaarding van de goederen. Indien de verzending of de inontvangstneming van de geleverde goederen wordt vertraagd om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zullen hem de door de vertraging veroorzaakte kosten worden aangerekend vanaf 14 dagen na de kennisgeving van de gereedheid voor verzending of inontvangstneming.

3. Prijzen en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn al onze prijzen exclusief BTW, maar exclusief verpakking en lossen, transportkosten en verzekering). Onze prijzen zijn uitsluitend in euro berekend, betalingen dienen uitsluitend in euro te geschieden zonder kosten voor ons. Wij zijn gebonden aan de contractueel overeengekomen prijzen gedurende een periode van zes weken vanaf de sluiting van het contract. Mochten er zich na dit tijdstip onvoorziene prijsverhogingen voordoen, dan zijn wij gerechtigd deze aan de koper door te berekenen tot het bedrag van het betreffende actuele inflatiepercentage.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen voor leveringen af fabriek.
 3. Kostenramingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn ingediend en als bindend zijn aangemerkt. Een kostenraming mag met maximaal 12 % van de netto-orderwaarde worden overschreden zonder overleg met de klant.
 4. Tenzij anders overeengekomen, zijn betalingen verschuldigd bij de levering, doch uiterlijk bij de ontvangst van de factuur. Wij zijn gerechtigd de klant deelbetalingen voor voltooide deelprestaties in rekening te brengen.
 5. Indien slechts een deel van een levering van goederen gebrekkig is, blijft de klant verplicht de prijs voor het gebrekvrije deel te betalen. De klant mag alleen vorderingen verrekenen die rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend.
 6. In geval van betalingsverzuim brengen wij rente in rekening ten bedrage van ten minste 8 procentpunten boven de basisrentevoet gedurende de periode van verzuim, tenzij wij om een andere wettelijke reden een hogere rente kunnen eisen. Wij behouden ons het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen wegens verzuim. Bovendien is reeds bij de eerste aanmaning een herinneringsvergoeding van EUR 15,00 verschuldigd.
 7. In geval van laattijdige betaling kunnen wij, na schriftelijke kennisgeving aan de koper, de uitvoering van onze verplichtingen opschorten tot ontvangst van de betalingen.

4. Levering en risico-overdracht

 1. Desos kiest de wijze van verzending en neemt in eerste instantie de kosten van het vervoer, met inbegrip van de verzekering, voor zijn rekening. Desos zal dan de transportkosten inclusief verzekeringskosten aan de koper/opdrachtgever factureren. De levering van de goederen/reparaties wordt gewoonlijk uitgevoerd door UPS of DHL. De overeengekomen leveringsclausules zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de INCOTERMS die van kracht zijn op het ogenblik van het sluiten van het contract. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt bij gebreke van een bijzondere overeenkomst het leveringsvoorwerp geacht te zijn geleverd EXW Desos Servicecenter. De te verzenden goederen/reparaties zijn standaard tot een bepaalde waarde verzekerd tegen verlies of beschadiging. De verzekerde waarde varieert naar gelang van de rederij en bedraagt ongeveer 500,-€ per levering. Wij informeren u graag telefonisch of per e-mail over de exacte verzekerde waarde. Als uw goederen de basisdekking van ongeveer 500 euro overschrijden, kunt u kiezen voor een aanvullende dekking tot 1.000 euro tegen een meerprijs van ongeveer 12 euro. In dit geval verzoeken wij u Desos hiervan vooraf op de hoogte te brengen, uiterlijk echter met de reparatie registratie in het Desos reparatie portaal.
 2. Ook bij levering franco huis gaat het risico over op de klant zodra de goederen aan de expediteur zijn overhandigd of op zijn voertuig zijn geladen, maar uiterlijk bij het verlaten van ons bedrijf – ook met onze eigen transportmiddelen – ook indien deelleveringen plaatsvinden of wij andere diensten, bijv. de verzendingskosten of levering en installatie, op ons hebben genomen. Voor zover aanvaarding van een werkprestatie dient plaats te vinden, is dit bepalend voor de overgang van het risico.
 3. Indien de verzending vertraging oploopt om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, gaat het risico over op de klant vanaf de ontvangst van de kennisgeving dat de goederen gereed zijn voor verzending.
 4. Teneinde eventuele aanspraken jegens de transportverzekeraar veilig te stellen, dienen wij onmiddellijk na aflevering van de zending in kennis te worden gesteld van eventuele schade of verlies, onder bijvoeging van een schaderapport van de transportonderneming. In dit verband heeft de klant een controleplicht.
 5. Transportverpakkingen en alle andere verpakkingen worden niet teruggenomen (behoudens andersluidende overeenkomsten en de bepalingen van de Verordening inzake het vermijden en het recycleren van verpakkingsafval [BGBl. I 1998, blz. 2379]).

5. Geeft

 1. Wij nemen alleen goederen terug die ongeopend zijn en in hun originele verpakking zitten. De zegels moeten intact zijn. Wij behouden ons het recht voor om 20% van de waarde van de goederen in rekening te brengen voor het retourneren van goederen. Verzendkosten worden niet terugbetaald.
 2. Geplande retourzendingen moeten van tevoren worden gemeld. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
 3. Verbruiksartikelen en reparaties zijn uitgesloten van omruiling of retournering.

6. Garantie / Waarborg

 1. Kennelijke gebreken, tekorten of onjuiste leveringen van de door ons geleverde producten/reparaties dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 1 week na levering, schriftelijk aan ons te worden gemeld en te worden gereclameerd. Verborgen gebreken dienen onverwijld, uiterlijk binnen 3 dagen na ontdekking, schriftelijk aan ons te worden gemeld.
 2. In geval van een defect waarvoor wij verantwoordelijk zijn, zullen wij, naar onze keuze, het defect verhelpen, een vervangende levering doen of een creditnota opstellen in antwoord op een tijdige kennisgeving van het defect door de klant. Alleen in dringende gevallen van gevaar voor de bedrijfsveiligheid of ter voorkoming van onevenredig grote schade heeft de klant het recht het gebrek zelf te verhelpen of door derden te laten verhelpen en van ons vergoeding van de noodzakelijke kosten te verlangen; wij dienen hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. In geval van herstel zijn wij verplicht alle kosten te dragen die noodzakelijk zijn om het gebrek te verhelpen, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze kosten niet worden verhoogd door het feit dat de klant de gekochte zaak naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering heeft gebracht. Vervangen onderdelen worden ons eigendom. In geval van gebreken moet de verwerking of behandeling van de gebrekkige goederen onmiddellijk worden stopgezet.
 3. Indien de eerste herstelling mislukt of de nieuwe levering gebrekkig is, hebben wij het recht om binnen een redelijke termijn ofwel het gebrek opnieuw te herstellen ofwel een nieuwe levering te doen. Indien ook de nieuwe aanvullende prestatie mislukt of indien wij onze verplichting tot aanvullende prestatie niet zijn nagekomen, heeft de klant overeenkomstig de wettelijke bepalingen het recht om zich uit het contract terug te trekken of de koopprijs voor de bestelling te verminderen en schadevergoeding te eisen overeenkomstig artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden of vergoeding van vergeefse kosten.
 4. Aanspraken op ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding in plaats van nakoming op grond van artikel 6.2 zijn uitgesloten, indien en voor zover het beweerde gebrek de geschiktheid van het product voor het contractueel veronderstelde gebruik of voor het gebruik dat voor producten van hetzelfde type gebruikelijk is, niet of slechts in onbeduidende mate beperkt.
 5. Garantieclaims volgens §§ 437, 634 a BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) verjaren binnen een jaar na facturering. De facturering stemt overeen met de uitvoering van de dienst, d.w.z. de levering. In geval van opzet geldt de wettelijke termijn.
 6. De bepalingen van de artikelen 7.1 tot 7.4 zijn niet van toepassing voor zover zij een ontheffing van onze aansprakelijkheid inhouden wegens bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of wegens overname van een garantie.
 7. Een garantie van 6 maanden is van toepassing op alle reparaties
 8. Desos is niet aansprakelijk voor gebreken en de gevolgen daarvan die zijn ontstaan of kunnen zijn ontstaan als gevolg van natuurlijke slijtage na levering, onjuiste behandeling, reiniging of onderhoud, het niet in acht nemen van de onderhouds-, bedienings- of aansluitingsvoorschriften, corrosie, verontreiniging in de lucht- en watertoevoer of chemische of elektrische invloeden die ongebruikelijk of niet toelaatbaar zijn volgens de fabrieksinstructies van de fabrikant. De garantie geldt in het algemeen niet voor lampen, lichtgeleiders van glas en glasvezels, rubberen onderdelen, kogellagers en andere slijtageonderdelen. Desos garandeert de eindgebruiker dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten.
 9. Garantieclaims voor instrumenten en andere producten die niet geïnstalleerd hoeven te worden, kunnen alleen worden ingediend tegen vermelding van
  – de referenties van de bestelling naar de oorspronkelijke levering (factuur- en/of leveringsbonnummer) met het serienummer van het product waaruit de datum van overhandiging aan de gebruiker blijkt, alsmede
  – een gekwalificeerde beschrijving van het gebrek worden aangevoerd. Bij gegronde en tijdig ingediende klachten zal Desos garantie verlenen in de vorm van reparatie, vervangende levering of creditnota.

7. Aansprakelijkheid

 1. Onze aansprakelijkheid – ongeacht de rechtsgrond – voor schade die niet aan het leveringsvoorwerp zelf is ontstaan, geldt alleen als de schade is veroorzaakt door nalatige schending van een wezenlijke contractuele verplichting of te wijten is aan grove nalatigheid of opzet of bedrog van onze kant of als wij de afwezigheid van een gebrek hebben gegarandeerd. Indien wij aansprakelijk zijn voor de nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting, is de aansprakelijkheid beperkt tot de typisch voorzienbare schade. Verdere vorderingen zijn uitgesloten.
 2. Voor zover wij in onze onlineshop of telefonisch technische informatie verstrekken en deze informatie niet uitdrukkelijk deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen omvang van de door ons verschuldigde prestaties, wordt deze kosteloos en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid verstrekt.

8. Voorbehoud van eigendomsrechten

 1. Geleverde producten blijven ons eigendom totdat alle openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie zijn voldaan.
 2. Bij verwerking van onder eigendomsvoorbehoud vallende producten met andere producten verkrijgen wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud vallende producten tot de factuurwaarde van de andere verwerkte producten op het tijdstip van verwerking.
 3. Indien producten onder eigendomsvoorbehoud onscheidbaar vermengd worden met andere zaken, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak of van de samengestelde zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de zaak onder eigendomsvoorbehoud tot de factuurwaarde van de andere vermengde zaken.
 4. Indien de waarde van de aan ons gegeven zekerheden de waarde van de bestaande vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, zijn wij verplicht op verzoek van de klant afstand te doen van het overschrijdende deel van de zekerheden.
 5. De klant is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten te verpanden of tot zekerheid over te dragen. Hij is herroepelijk gerechtigd ze door te verkopen.
 6. Alle vorderingen en rechten die voortvloeien uit de verkoop of andere overdracht van producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, draagt de klant hier en nu aan ons over tot zekerheid van het bedrag van de tussen ons en de klant overeengekomen koopprijs (vermeerderd met de belasting over de toegevoegde waarde), ook naar evenredigheid voor zover de goederen werden verwerkt of vermengd en wij mede-eigenaar zijn geworden van de nieuwe zaak of van het samengestelde geheel van zaken. In het laatste geval hebben wij recht op een evenredig deel van de totale vordering uit wederverkoop uit deze opdracht. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud samen met andere, niet door ons geleverde goederen worden verkocht, draagt de klant hiermee aan ons een eersterangsaandeel in de vordering uit de wederverkoop over ten bedrage van de factuurwaarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud. Indien in een rekening-courantverhouding met een klant een vordering uit wederverkoop is opgenomen, draagt de klant hierbij zijn vorderingen uit de rekening-courantverhouding ter hoogte van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen aan ons over. We accepteren hierbij alle opdrachten. Tot herroeping is de klant gerechtigd de tot zekerheid overgedragen koopprijsvordering te innen.
 7. De klant dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele executiemaatregelen door derden ten aanzien van de onder eigendomsvoorbehoud staande producten, de aan ons overgedragen vorderingen of andere zekerheden, onder overhandiging van de voor een interventie noodzakelijke documenten. Dit geldt ook voor alle andere soorten handicaps. Bovendien zal de klant ons op ons verzoek alle nodige informatie verstrekken over de voorraad en de plaats van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust en over de vorderingen die aan ons zijn overgedragen.
 8. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voor eigen rekening tegen brand, water en andere risico’s te verzekeren en het bewijs van deze verzekering op eerste verzoek aan ons te leveren.
 9. Bij betalingsverzuim van de klant hebben wij het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen na één enkele aanmaning terug te nemen en is de klant verplicht deze af te geven. De uit het eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten kunnen ook zonder terugtrekking uit de overeenkomst worden ingeroepen.

9. Reparaties

 1. De ingezonden reparatie-artikelen moeten vrij zijn van schadelijke virussen en ziektekiemen. Handstukken en contrahoeken in het bijzonder moeten worden gesteriliseerd voordat zij ter reparatie worden opgestuurd.
 2. Te repareren artikelen die worden aangeboden zonder dat er sprake is van gebreken, zullen worden geïnspecteerd. Eventueel geconstateerde gebreken zullen in de kostenraming ter reparatie worden aangeboden.
 3. Problemen oplossen vergt werktijd. In principe wordt deze werktijd gratis ter beschikking gesteld tot de bestelling is geplaatst (vrijgave van de kostenraming). In bijzondere gevallen, bijv. bij sterk vervuilde instrumenten, afgebroken schroeven enz. behouden wij ons het recht voor, deze kosten dienovereenkomstig in rekening te brengen. Tenzij anders overeengekomen, wordt dit per uur in rekening gebracht.
 4. Indien de reparatie niet wordt uitgevoerd, behoeft het voorwerp van de reparatie niet in zijn oorspronkelijke staat te worden hersteld.
 5. De in de kostenramingen vermelde reparatiekosten dekken de omvang van de werkzaamheden en de in elk geval vermelde reserveonderdelen. De definitieve kosten kunnen pas worden vastgesteld wanneer de reparatie is uitgevoerd. Indien de geraamde prijs van de reparatie aanzienlijk wordt overschreden, wordt hiervan kennis gegeven voordat de reparatie wordt voltooid. Indien de geraamde reparatieprijs met maximaal 12% wordt overschreden, zal de reparatie zonder kennisgeving worden uitgevoerd en zullen de extra uitgaven in rekening worden gebracht.
 6. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van producten van Duitse fabrikanten van reserveonderdelen voor reparaties, om concurrerende prijzen te kunnen bieden. Indien u een reparatie met OEM-onderdelen wenst, dient u dit vooraf telefonisch of bij de registratie van uw reparatie in het portaal onder “Storingomschrijving > Overige / Opmerkingen” aan ons door te geven, waarna wij u een passende kostenraming zullen doen toekomen.

10. Onderhoudsdienst

 1. De ingezonden reparatie-artikelen moeten vrij zijn van schadelijke virussen en ziektekiemen. Met name handstukken en contra-hoeken moeten worden gesteriliseerd voordat ze voor reparatie worden opgestuurd.
 2. Producten die voor onderhoud worden aangeboden, worden gereinigd, geolied en alle prestatieparameters worden gecontroleerd overeenkomstig de norm/norm of de specificaties van de fabrikant. Indien de prestatiewaarden niet overeenstemmen met de norm/norm of de specificaties van de fabrikant, wordt het instrument gedemonteerd en wordt een kostenraming ingediend.
 3. Er zijn geen garantieclaims voor onderhoud, aangezien alleen slijtagedelen zoals O-ringen worden vervangen, indien nodig. Indien bij een reparatie onderdelen moeten worden vervangen, gelden de garantie- en waarborgclaims van punt 6 van deze AV.
 4. Onderhoud betekent niet dat mogelijke storingen kunnen worden opgespoord en een reparatie binnen de komende 6 maanden kan worden uitgesloten. Daartoe zou het nodig zijn het instrument te demonteren en, vooral in het geval van tandwielonderdelen, de slijtage te beoordelen en de onderdelen zo nodig proactief te vervangen. Dit kan op verzoek. Informeer vooraf telefonisch naar de prijzen voor het zogenaamde OnderhoudPlus voordat u de te onderhouden producten opstuurt. Zodra onderdelen moeten worden vervangen, wordt automatisch een kostenraming gegenereerd en worden de kosten voor OnderhoudPlus dienovereenkomstig gecrediteerd bij de bestelling.

11. Handelsmerken

Alle merken en modellen die in de marketing of distributie van DESOS-producten worden genoemd, zijn gedeponeerde handelsmerken. Het is niet de bedoeling te impliceren dat onze producten originele producten zijn of dat een van de vermelde bedrijven onze producten goedkeurt. Deze clausule is van toepassing op de volgende namen:

 • KaVo
 • NSK
 • W&H
 • Dentsply Sirona
 • Bien Air Tandheelkunde
 • B. A. Internationaal

12. Plaats van uitvoering, bevoegdheid

Plaats van handeling is Ravensburg / Duitsland. Het Duitse recht is van toepassing. Indien de koper buiten Duitsland gevestigd is, heeft de klagende partij de mogelijkheid om alle geschillen die in verband met dit contract of over de geldigheid ervan ontstaan, te laten beslechten door een scheidsgerecht met drie rechters.

13. Contracttalen

De contracttalen van Desos zijn Duits en Engels.

14. Andere overeenkomst

Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden juridisch geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.